• НАДЛЕЖНОСТ

  НАДЛЕЖНОСТ

   У оквиру своје надлежности Конференција универзитета:


  • разматра питања од заједничког интереса за унапређивање наставно-научне, односно наставно-уметничке делатности на универзитету;
  • усаглашава ставове и координира активности универзитета, посебно у области уписне политике;
  • даје мишљење о стандардима за оцену квалитета образовног, научноистраживачког, уметничког и стручног рада;
  • предлаже листу стручних, академских и научних назива из одговарајућих области и скраћеница тих назива;
  • предлаже мере ради унапређивања материјалног положаја универзитета и стандарда студената;
  • предлаже Националном савету за високо образовање научне, уметничке, односно стручне области у оквиру научних поља;
  • предлаже Националном савету за високо образовање минималне услове за избор у звања наставника, имајући у виду одговарајуће критеријуме министарства надлежног за научноистраживачку делатност;
  • даје Националном савету мишљење о нормативима и стандардима рада високошколских установа, као и о материјалним средствима за њихово остваривање;
  • спроводи поступак утврђивања предлога и предлаже 12 чланова Националног савета из реда редовних професора, врхунских научника у звању научног саветника, односно уметника са међународно признатим радовима или осведоченим доприносом националној култури, водећи рачуна о заступљености образовно-научних, односно образовно-уметничких поља као и заступљености института у саставу универзитета;
  • предлаже разрешење члана Националног савета у случајевима предвиђеним Законом;
  • спроводи поступак утврђивања предлога и предлаже чланове Комисије за акредитацију и проверу квалитета, у складу са Законом;
  • предлаже разрешење члана Комисије за акредитацију и проверу квалитета у случајевима предвиђеним Законом;
  • доноси Статут и друга акта неопходна за функционисање;
  • разматра и друга питања од заједничког интереса за универзитете, у складу са Законом, и доноси одлуке о њима.